Актуално

Очаква се програма за дигитализация на малки и средни предприятия

Кризата с COVID-19 постави много предприятия в ситуация, която налага спешна дигитализация на процесите – дали свързана с дистанционна работа или с механизиране на производства. В средата на 2020 се очаква да бъде обявена процедура BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Програмата цели да развитие управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати:
1) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
3) Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.);
4) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

Категория на предприятието     Нетни приходи от продажби1
 Микро предприятие  ≥   210 000 лева
 Малко предприятие  ≥  750 000 лева
 Средно предприятие  ≥   3 000 000 лева

 

5) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:
Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения. Посоченото може да включва, без да се ограничава до:
1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа.

 Минимален размер на заявената

безвъзмездна финансова помощ

за индивидуален проект

 Максимален размер на заявената

безвъзмездна финансова помощ

за индивидуален проект

 50 000 лева  391 166 лева

Процент на съфинансиране: 30% (70% максимален интензитет на помощта)

Срок на изпълнение:
Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Пакетът документи, обявени за обществено обсъждане (не са окончателни) можете да намерите тук.

При необходимост, можете да се свържете с нас.

 


Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2017, 2018 и 2019 г.

©2023 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси